Administracijos darbo laikas: I-IV 8:00-17:00 V 8:00-15:45

Apgyvendinimo tvarka

1. Apgyvendinimo globos namuose tvarka:
1.1. Globos namuose  asmenys apgyvendinami vadovaujantis Lietuvos Respublikos Seimo priimtu 2006 m. sausio 19 d. Lietuvos Respublikos Socialinių paslaugų įstatymu (Žin., 2006-02-11, Nr. 17-589) ir kitais galiojančiais teisės aktais.
1.2. Visagino socialinės globos namai (toliau vadinama – globos namai) yra įstaiga prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, kurios paskirtis – užtikrinti ilgalaikę (trumpalaikę) socialinę globą suaugusiems asmenims su negalia, dėl kurios jie negali gyventi savarankiškai, naudotis kitomis bendruomenės paslaugomis ir kuriems būtina nuolatinė specialistų priežiūra. Globos namuose apgyvendinami asmenys, kuriems dėl proto negalios ar psichinių sutrikimų nustatytas 0-40 procentų darbingumo lygis, specialusis nuolatinės slaugos ar nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis arba nustatytas didelių ar vidutinių specialiųjų poreikių lygis.
1.3. Į globos namus negali būti priimami asmenys su šiomis kontraindikacijomis:

1.3.1. kuriems reikalinga būtinoji psichiatrinė pagalba;

1.3.2. ūmiais infekciniais bei somatiniais susirgimais;

1.3.3. aktyviąja tuberkulioze;

1.3.4. odos infekcinėmis ligomis;

1.3.5. lytiškai plintančiais susirgimais;

1.3.6. sergantys AIDS;

1.3.7. lėtiniu alkoholizmu ar narkomanija.

1.4. Asmuo, pagal pageidavimus ir suderinus su globos namų administracija, prieš apsigyvenant globos namuose, gali juos aplankyti ir susipažinti su gyvenimo sąlygomis, aplinka, teikiamomis paslaugomis.

1.5. Asmeniui (jo atstovui) yra užtikrinamas priėmimas į globos namus pagal savivaldybės institucijos sprendimą skirti ilgalaikę (trumpalaikę) socialinę globą ir kt.

2. Dokumentai, reikalingi priimant į globos namus:

2.1. savivaldybės institucijos nustatyta tvarka priimtas sprendimas dėl socialinės globos skyrimo asmeniui globos namuose (SP-9 forma);

2.2. Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos siuntimas į socialinės globos namus (išduotas siuntimas galioja 30 kalendorinių dienų);

2.3. asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (pasas arba asmens tapatybės kortelė);

2.4. pažyma apie deklaruotą gyvenamąją vietą arba patvirtinanti, kad asmuo įtrauktas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą;

2.5. socialinį statusą patvirtinantis dokumentas (pensininko ar kt. pažymėjimas);

2.6. neįgaliojo pažymėjimas (neįgalumo nustatymo pažyma) ;

2.7. specialiųjų poreikių nustatymo pažyma (SP-forma) arba jos kopija;

2.8. pažyma apie gaunamos pensijos dydį;

2.9. medicinos dokumentų išrašas (F-027/a) su gydytojų konsultacinės komisijos išvadomis;

2.10. asmens socialinės globos poreikio vertinimas (su priedais);

2.11. savivaldybės pažyma apie asmens mokėjimo už socialinę globą dydį;

2.12. savivaldybėS, iš kurios atvyksta asmuo, garantinis raštas, kad asmuo neturi įsiskolinimų juridiniams asmenims;

2.13. kiti savivaldybės komisijos surinkti dokumentai, jos išvados bei rekomendacijos;

2.14. kompensuojamųjų vaistų pasas.

3. Priimant asmenį į globos namus pasirašomos sutartys:

3.1. tarp globos namų administracijos (jos įgalioto asmens) ir savivaldybės administracijos – ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos lėšų kompensavimo sutartis;

3.2. naujai atvykusiam gyventojui globos įstaiga suteikia išsamią informaciją apie globos įstaigos veiklą, paslaugas, gyventojų teises, atsakomybę bei pareigas, supažindina su vidaus tvarkos taisyklėmis ir ne vėliau kaip per 7 dienas nuo asmens atvykimo dienos pasirašo dvišalę sutartį tarp globos namų administracijos (jos įgalioto asmens) ir asmens – paslaugų teikimo sutartį (1 priedas).

3.3. asmeniui paaiškinama jo teisė nutraukti sutartį jo paties (jo atstovo) iniciatyva ar globos namų iniciatyva. Visagino socialinės globos namų iniciatyva nutraukiant sutartį turi būti įsitikinta dėl socialinės globos asmeniui tęstinumo, jo saugumo ir apie tai informuoti jo artimieji (atstovas), siuntusi asmenį savivaldybė (tais atvejais, kai asmuo į globos namus nusiųstas savivaldybės institucijos sprendimu).

 

VISAGINO SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI
Adresas Dūkšto kel. 68, 31147 Visaginas
Tel.: +370 (386) 60614
El.p. info@vsgn.lt
Įmonės kodas 191785483

© 2020 Visos teisė saugomos.

Pakeisti teksto dydį