Administracijos darbo laikas: I-IV 8:00-17:00 V 8:00-15:45

Dienos socialinė globa

DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS PASLAUGŲ ORGANIZAVIMO VISAGINO SOCIALINĖS GLOBOS NAMUOSE TVARKOS APRAŠAS

 1. BENDROSIOS NUOSTATOS
 2. Dienos socialinės globos paslaugų organizavimo Visagino socialinės globos namuose (toliau- Globos namai) tvarkos aprašas reglamentuoja dienos socialinės globos paslaugų (toliau-Paslaugos), organizavimą, skyrimą, teikimą, sustabdymą, nutraukimą ir mokėjimą Globos namuose.
 3. Mokėjimo už paslaugas dydis asmeniui (šeimai) nustatomas individualiai, atsižvelgiant į asmens (šeimos narių) finansines galimybes, asmens (šeimos) mokėjimo už socialines paslaugas dydis negali būti didesnis už asmeniui (šeimai) teikiamų socialinių paslaugų kainą. Mokėjimo už socialines paslaugas dydis gali būti nustatytas tik pinigine išraiška.
 4. Globos namuose dienos socialinė globa organizuojama ir teikiama vadovaujantis Socialinės globos normų aprašu (2012-12-11 Nr.A1-566), Socialinių paslaugų įstatymu (2006-01-19 Nr. X-493, 2012- 11-15 aktuali redakcija), Socialinių paslaugų katalogu (2006-04-05 Nr. Al-93 aktuali redakcija), Lietuvos Respublikos Vy riausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais trumpalaikės socialinės globos teikimą.
 5. PASLAUGOS SUDĖTIS IR GAVĖJAI
 6. Dienos socialinė globa – tai visuma paslaugų, kuriomis asmeniui teikiama kompleksinė pagalba institucijoje dienos metu, skatinant asmens savarankiškumą – tai paslaugos, kuriomis asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba dienos metu.
 7. Paslaugos teikiamos suaugusiems asmenims su negalia bei senyvo amžiaus asmenims, deklaravusiems gyvenamąją vietą ir faktiškai gyvenantiems Visagino bei Ignalinos savivaldybėse, kuriems teisės aktų tvarka nustatytas dienos socialinės globos institucijoje poreikis.
 8. Paslauga susideda iš informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo bendravimo, laisvalaikio organizavimo, maitinimo organizavimo (kai paslauga teikiama ilgiau nei 5 vai. per dieną), asmeninės higienos paslaugų organizavimo, psichologinės pagalbos, pagalbos rengiantis, maitinantis, prausiantis ir kt.. kasdieninio gyvenimo įgūdžių ugdymo ir darbinių įgūdžių ugdymo (siuvimo, mezgimo, keramikos, savarankiško patalpų, aplinkos tvarkymo ir pan.), sveikatos priežiūros paslaugų organizavimo, transporto organizavimo, kitų paslaugų, reikalingų asmeniui pagal jo savarankiškumo

lygi­

 1. DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS SKYRIMO TVARKA
 2. Dėl Paslaugos skyrimo asmuo ar jo globėjas/rūpintojas turi kreiptis į Visagino arba Ignalinos savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių, bei pateikti šiuos dokumentus:
  • asmens (vieno iš suaugusių šeimos narių) ar jo rūpintojo, globėjo užpildytą prašymą-paraišką;
  • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą, asmens tapatybės kortelę, leidimą laikinai ar nuolat gyventi Lietuvoje);
  • neįgaliojo arba pensininko pažymėjimą;

7.4 darbingumo lygio pažymą, išduotą Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos;

 • teismo sprendimą dėl neveiksnumo nustatymo bei nutartį apie globėjo (rūpintojo) paskyrimą;
 • sveikatos priežiūros įstaigos užpildytą medicinos dokumentų išrašą (F27/a). kuriame pateikta informacija apie asmens sveikatos būklę, su patvirtinimu, kad asmuo neserga ūmiomis infekcinėmis ar kitomis pavojingomis užkrečiamomis ligomis;
 • specialiųjų poreikių nustatymo pažymos kopija;
 • pažymą apie asmens gaunamas pajamas;
 • pažymą apie deklaruotą gyvenamąją vietą arba pažymą, patvirtinančią, kad asmuo įtrauktas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą.
 1. Asmeniui dienos socialinės globos paslauga skiriama savivaldybių sprendimu.
 2. Asmens socialinės globos poreikio vertinimas ( gali būti atliekamas vietoje)
 3. PASLAUGOS TEIKIMAS, SUSTABDYMAS IR NUTRAUKIMAS
 4. Prieš pradedant teikti Paslaugą su Paslaugos gavėju pasirašoma nustatytos formos sutartis kurioje nustatomos Paslaugos sąlygos, mokėjimo tvarka, šalių teisės, pareigos ir kitos Paslaugos teikimo ir nutraukimo sąlygos.

1 L Dienos socialinės globos paslauga teikiama nuo 3 iki 8 vai. per dieną 5 kartus per savaitę, darbo valandomis ir darbo dienomis.

 1. Sprendimą dėl Paslaugos nutraukimo priima savivaldybių Administracija esant šioms aplinkybėms: asmeniui (šeimai) pateikus raštišką prašymą:
  • asmeniui mirus;
  • asmeniui apsigyvenus kitoje įstaigoje, kurioje teikiamos kitos socialinės paslaugos;
  • informaciją apie aplinkybes, dėl kurių Paslaugos teikimas turi būti nutrauktas, Paslaugos teikėjas pateikia Socialinės paramos skyriui ne vėliau kaip per 3 darbo dienas.
  • nutraukus sutartį, paslaugų gavėjas (jo rūpintojas, asmuo, turintis įgaliojimą, artimieji) už gautas paslaugas privalo visiškai atsiskaityti per 5 darbo dienas.
 1. PASLAUGOS APMOKĖJIMAS IR FINANSAVIMAS
 1. Asmuo už teikiamą dienos socialinę globą moka pagal Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. birželio 14 d. nutarimu Nr. 583 „Dėl Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 68-2510).
 2. Dienos socialinė globa finansuojama pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 10 d. nutarimą Nr. 978 „Dėl Socialinių paslaugų finansavimo ir lėšų apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 110-4163).
 3. Mokėjimo už trumpiau nei visą dieną teikiamą dienos socialinę globą dydis nustatomas proporcingai teikiamos dienos socialinės globos trukmei iki einamojo mėnesio 25 dienos i nurodytą sąskaitą banke.
 4. Asmens (šeimos) finansinės galimybės nevertinamos, kai asmuo (šeima) sutinka mokėti visą nustatytą Paslaugos kainą.
 5. Paslauga senyvo amžiaus asmenims, suaugusiems asmenims su negalia finansuojama iš savivaldybės biudžeto lėšų.

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 1. Globos namai atsako už kokybišką dienos socialinės globos teikimą. Siekdamas teikti efektyvias ir kokybiškas paslaugas bendradarbiauja su Visagino ir Ignalinos savivaldybių administracijų Socialinės paramos skyriais, sveikatos priežiūros įstaigomis.
 2. Šio aprašo įgyvendinimo kontrolė vykdoma teisės aktų nustatyta tvarka.
 3. Paslaugos teikėjas atsako už kokybišką Paslaugos teikimą.
 4. Pirmą kartą pradėjus teikti Paslaugą, informacija pateikiama Socialinių paslaugų priežiūros departamentui per sppd.sistemos.lt sistemą.

VISAGINO SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI
Adresas Dūkšto kel. 68, 31147 Visaginas
Tel.: +370 (386) 60614
El.p. info@vsgn.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių
asmenų registre, kodas 191785483

© 2023 Visos teisė saugomos.

Pakeisti teksto dydį