Administracijos darbo laikas: I-IV 8:00-17:00 V 8:00-15:45

teisės aktai

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ ĮSTATYMAS

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=437676

LIETUVOS RESPUBLIKOS NEĮGALIŲJŲ SOCIALINĖS INTEGRACIJOS ĮSTATYMAS

http://www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_l?p_id=454193

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMAI

DĖL MOKĖJIMO UŽ SOCIALINES PASLAUGAS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

2006 m. birželio 14 d. Nr. 583

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=433906

DĖL SOCIALINIŲ PASLAUGŲ FINANSAVIMO IR LĖŠŲ APSKAIČIAVIMO METODIKOS PATVIRTINIMO

2006 m. spalio 10 d. Nr. 978

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=420777

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO ĮSAKYMAI

2012 m. birželio 21 d. Nr.A1-295 (Žin., 2012, Nr.: 71 -3677)

Dėl Trumpalaikės socialinės globos teikimo valstybės socialinės globos teikimo valstybės socialinės globos įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=428416&p_query=&p_tr2=2

2008 m. gruodžio 4 d. Nr. A1-401 (Žin.,2008, Nr.: 142 -5667 )
DĖL SOCIALINĮ DARBĄ DIRBANČIŲ DARBUOTOJŲ PAREIGYBIŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO

https://www.e-tar.lt/portal/forms/legalAct.html?documentId=TAR.6D3ED6734FCA

2007 m. vasario 20 d. įsakymas Nr. A1-46
DĖL SOCIALINĖS GLOBOS NORMŲ APRAŠO PATVIRTINIMO

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=439864

2006 m. lapkričio 30 d. įsakymas Nr. A1-317
DĖL SOCIALINĘ GLOBĄ TEIKIANČIŲ DARBUOTOJŲ DARBO LAIKO SĄNAUDŲ NORMATYVŲ PATVIRTINIMO

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=428416&p_query=&p_tr2=2

2006 m. spalio 16 d. įsakymas Nr. A1-288
DĖL SOCIALINĮ DARBĄ DIRBANČIŲ DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

https://www.e-tar.lt/portal/forms/legalAct.html?documentId=1a06c6709e2f11e39cc2db29b1fd528f

2006 m. balandžio 5 d. įsakymas Nr. A1-93
DĖL SOCIALINIŲ PASLAUGŲ KATALOGO PATVIRTINIMO (

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=274453

2006 m. balandžio 5 d. įsakymas Nr. A1-92 „Dėl Socialinių darbuotojų ir socialinių darbuotojų padėjėjų kvalifikacinių reikalavimų, Socialinių darbuotojų ir socialinių darbuotojų padėjėjų profesinės kvalifikacijos kėlimo tvarkos bei Socialinių darbuotojų atestacijos tvarkos aprašų patvirtinimo“

https://www.e-tar.lt/portal/forms/legalAct.html?documentId=TAR.73078569BC8A

2006 m. balandžio 5 d. įsakymas Nr. A1-94

„Dėl Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo ir senyvo amžiaus asmens bei suaugusio asmens su negalia socialinės globos poreikio nustatymo metodikos patvirtinimo”

https://www.e-tar.lt/portal/forms/legalAct.html?documentId=TAR.D892F4364169

Neįgaliųjų reikalų departamento prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus įsakymai

2012 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. V-37

NEĮGALIŲJŲAPTARNAVIMO VIEŠAJAME IR PRIVAČIAME PASLAUGŲ SEKTORIUOSE REKOMENDACIJOS

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=441679&p_query=raumen%F8&p_tr2=2

VISAGINO SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI
Adresas Dūkšto kel. 68, 31147 Visaginas
Tel.: +370 (386) 60614
El.p. info@vsgn.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių
asmenų registre, kodas 191785483

© 2023 Visos teisė saugomos.

Pakeisti teksto dydį